Adwokat z zakresu prawa wyznaniowego​

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.

Działalność Kancelarii obejmuje ponadto: doradztwo w zakresie tworzenia, likwidacji i przekształceń kościelnych osób prawnych, zakładania stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, a także udzielanie porad w przedmiocie prawnych aspektów nabywania i zbywania przez instytucje kościelne rzeczy ruchomych oraz nieruchomości.

Obszar świadczonych usług dotyczy również zagadnień związanych z korzystaniem przez kościelne osoby prawne ze zwolnień podatkowych i celnych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług.

Profil działalności obejmuje także problematykę naruszania dóbr osobistych, autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej należących do duchownych i instytucji kościelnych, a także łamania zasad uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Ponadto świadczona jest duchownym pomoc przy rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z opodatkowaniem ich przychodów oraz z podleganiem przezeń ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obsługa prawna instytucji kościelnych uczestniczących w obrocie prawnym prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania norm i zasad prawa kanonicznego oraz wynikających z nich obowiązków.

Prawo wyznaniowe

Zakres usług: