Artykuł

Prawo Wyznaniowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.

Działalność Kancelarii obejmuje ponadto: doradztwo w zakresie tworzenia, likwidacji i przekształceń kościelnych osób prawnych, zakładania stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, a także udzielanie porad w przedmiocie prawnych aspektów nabywania i zbywania przez instytucje kościelne rzeczy ruchomych oraz nieruchomości.

Obszar świadczonych usług dotyczy również zagadnień związanych z korzystaniem przez kościelne osoby prawne ze zwolnień podatkowych i celnych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług.

Profil działalności obejmuje także problematykę naruszania dóbr osobistych, autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej należących do duchownych i instytucji kościelnych, a także łamania zasad uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Ponadto świadczona jest duchownym pomoc przy rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z opodatkowaniem ich przychodów oraz z podleganiem przezeń ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obsługa prawna instytucji kościelnych uczestniczących w obrocie prawnym prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania norm i zasad prawa kanonicznego oraz wynikających z nich obowiązków.

Prawo Wyznaniowe

Zakres usług

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy odszkodowawcze
 • tworzenie i przekształcenia kościelnych osób prawnych
 • zakładanie stowarzyszeń oraz fundacji
 • tworzenie organizacji pożytku publicznego
 • nabywanie i zbywanie ruchomości oraz nieruchomości
 • zwolnienia podatkowe i celne
 • naruszenie autorskich praw majątkowych
 • naruszenie dóbr osobistych
 • naruszenie praw własności przemysłowej
 • opodatkowanie przychodów duchownych
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenia społeczne