Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych w Krakowie i innych miastach w Polsce, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem.

Obszar działalności obejmuje również doradztwo w przedmiocie problemu udowodnienia winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sposobu korzystania z majątku wspólnego, pozbawienia współmałżonka zarządu majątkiem, pomoc przy sporządzaniu pism procesowych, w tym powództw sądowych oraz w przygotowaniu materiału dowodowego na potrzeby procesu.

Ponadto przez Kancelarię prowadzone jest poradnictwo w zakresie przyznawania, ograniczania i pozbawiania władzy rodzicielskiej w Krakowie oraz w kwestiach związanych z przyspobieniem dziecka, ustanowieniem opieki, kurateli lub ubezwłasnowolnieniem członka rodziny.

Profil działalności Kancelarii obejmuje ponadto doradztwo w sprawach o alimenty dochodzone w krakowskich sądach, w szczególności w zakresie ustalania obowiązku alimentacyjnego, jego zmiany lub wygaśnięcia. Świadczona pomoc dotyczy także problemów prawnych pojawiających się przy prowadzeniu spraw o separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Wspólnicy Kancelarii są radcami prawnymi wpisanymi na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wyspecjalizowanymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jako adwokaci kościelni z Krakowa pomagają również w sprawach kościelnych.

Rozwód w Krakowie

Zakres usług: