Konsultacja prawna

1

Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Zanim dla celów procesu sporządzona zostanie skarga powodowa, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji sprawy w celu uzyskania informacji o okolicznościach dotyczących tego w jaki sposób doszło do rozpadu związku małżeńskiego.

Poufna rozmowa z adwokatem kościelnym, w której przedstawiona zostanie w sposób pełny historia związku ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności poznania się małżonków oraz okresu narzeczeństwa i samego małżeństwa pozwoli stwierdzić, czy zachodzi ewentualna możliwość dowiedzenia nieważności małżeństwa na gruncie kanonicznego procesu małżeńskiego.

Po przeanalizowaniu wiadomości zebranych podczas konsultacji sprawy Klient zostanie poinformowany o ewentualnym wystąpieniu podstawy prawnej, na której mogłaby zostać oparta skarga powodowa. Klientowi zostanie przedstawiona także propozycja doboru środków dowodowych, których wykorzystanie w procesie, w opinii adwokata kościelnego, stworzy największe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Podczas konsultacji zostanie także omówiona kwestia wyboru właściwości sądu oraz przedstawiona zostanie propozycja dalszych kroków prawnych, których podjęcie wymaga interes klienta. Zebranie potrzebnych wiadomości w czasie konsultacji sprawy jest niezwykle istotne, gdyż na podstawie przedstawionego stanu faktycznego  na potrzeby procesu zostanie sporządzona  skarga powodowa, która następnie zostanie skierowana do właściwego trybunału.

Przygotowywanie skargi

2

Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.

Ustanowienie adwokata

3

Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy.