Ustanowienie adwokata

3

 Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy.

Ustanowienie adwokata kościelnego może mieć dla strony niebagatelne znaczenie. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes klienta, co konsekwencji zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.

Do kompetencji adwokata kościelnego należy formułowanie pism procesowych, opracowywanie uwag do opinii biegłych sądowych, składanie repliki na głos adwokata strony przeciwnej oraz składanie repliki na głos obrońcy węzła małżeńskiego. Ostatnia z wymienionych czynności procesowych ma bardzo duże znaczenie, funkcja obrońcy węzła małżeńskiego polega bowiem na przytaczaniu w specjalnym piśmie procesowym wszelkich przesłanek świadczących za ważnością małżeństwa. Replika sporządzana przez adwokata kościelnego ma za zadanie wskazać trybunałowi wszelkie okoliczności i podstawy prawne przemawiające za nieważnością małżeństwa, co równoważy niejako rolę obrońcy węzła w procesie.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym równie ważną czynnością adwokata kościelnego jest składanie tzw. głosu obrończego. W piśmie tym znajduje się odniesienie do całości przytoczonych w procesie okoliczności oraz dowodów, co pozwala przedstawić trybunałowi kompleksową argumentację prawną wskazującą, w opinii adwokata, na możliwość zajścia określonych prawem przesłanek wskazujących na nieważność małżeństwa.

By strona mogła być reprezentowana przez adwokata kościelnego konieczne jest przedstawienie trybunałowi tzw. autentycznego zlecenia. Adwokat kościelny dopuszczany jest wtedy specjalnym dekretem do udziału w postępowaniu i od tego momentu aktywnie reprezentuje stronę w procesie.

Praktyka Kancelarii Prawa Kanonicznego bazuje na zapewnieniu klientowi (bez dodatkowych kosztów) reprezentacji procesowej świadczonej jednocześnie przez dwóch adwokatów. By umożliwić stronie pomoc w załatwianiu przed sądem spraw formalnych, a także w wykonywaniu czynności pozasądowych, jeden z adwokatów wyznaczany jest dodatkowo do pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego klienta.

Konsultacja prawna

1

Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Przygotowywanie skargi

2

Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.