Przygotowywanie skargi

2
Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.
fdsSędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, dopóki nie zostanie przedstawiona prośba przez tego, kto zgodnie z art. 92-93, ma prawo zaskarżyć małżeństwo
Jak wynika z przedstawionego powyżej art. 114 Instrukcji procesowej “Dignitas connubii” sporządzenie skargi procesowej ma niebagatelne znaczenie dla przebiegu procesu. Gdy podczas konsultacji sprawy adwokat kościelny zostanie zapoznany przez klienta z okolicznościami dotyczącymi rozpadu małżeństwa może on przystąpić do redagowania skargi. Ma to bardzo istotne znaczenie procesowe, gdyż uzyskane informacje pomogą w odpowiedni sposób określić przedmiot sporu, podać właściwą prawną podstawę żądania klienta oraz sprecyzować istotne okoliczności, które w opinii adwokata dadzą najlepszą możliwość udowodnienia ewentualnej nieważności małżeństwa.

By skutecznie starać się dowieść, że w opisanym stanie sprawy wystąpiła możliwa podstawa nieważności małżeństwa, po konsultacji z klientem, mogą zostać przez adwokata kościelnego zaproponowane: dobór odpowiednich środków dowodowych oraz załączenie do skargi koniecznych dokumentów lub innych dodatkowych oświadczeń. Gdy powyżej przedstawione czynności zostaną zakończone klient otrzyma skargę powodową zredagowaną zgodnie z formalnymi wymogami prawa. W skardze tej określony zostanie przedmiot sporu, sprecyzowany zostanie także tytuł bądź tytuły prawne nieważności, na których podstawie dowodzona będzie nieważność małżeństwa.

Ustanowienie adwokata

3

Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy.

Konsultacja prawna

1

Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa.