Artykuł

Przygotowanie Skargi

Featured2brak komentarzy

2 Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.

Sędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, dopóki nie zostanie przedstawiona prośba przez tego, kto zgodnie z art. 92-93, ma prawo zaskarżyć małżeństwo

Jak wynika z przedstawionego powyżej art. 114 Instrukcji procesowej “Dignitas connubii” sporządzenie skargi procesowej ma niebagatelne znaczenie dla przebiegu procesu. Gdy podczas konsultacji sprawy adwokat kościelny zostanie zapoznany przez klienta z okolicznościami dotyczącymi rozpadu małżeństwa może on przystąpić do redagowania skargi.

Ma to bardzo istotne znaczenie procesowe, gdyż uzyskane informacje pomogą w odpowiedni sposób określić przedmiot sporu, podać właściwą prawną podstawę żądania klienta oraz sprecyzować istotne okoliczności, które w opinii adwokata dadzą najlepszą możliwość udowodnienia ewentualnej nieważności małżeństwa.

By skutecznie starać się dowieść, że w opisanym stanie sprawy wystąpiła możliwa podstawa nieważności małżeństwa, po konsultacji z klientem, mogą zostać przez adwokata kościelnego zaproponowane: dobór odpowiednich środków dowodowych oraz załączenie do skargi koniecznych dokumentów lub innych dodatkowych oświadczeń.

Gdy powyżej przedstawione czynności zostaną zakończone klient otrzyma skargę powodową zredagowaną zgodnie z formalnymi wymogami prawa. W skardze tej określony zostanie przedmiot sporu, sprecyzowany zostanie także tytuł bądź tytuły prawne nieważności, na których podstawie dowodzona będzie nieważność małżeństwa.

Skomentuj