Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)

W serii artykułów dotyczących zagadnieniom procesowym postaram się osobom, które chciałyby przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym on polega, co strona występująca w procesie powinna wiedzieć, jak się zachowywać i czego unikać. W poprzednim artykule zaznajomiliśmy się zagadnieniem w jaki sposób prawidłowo wnieść skargę do sądu (zob. “Na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”), w części drugiej natomiast postaram się omówić kolejne etapy procesu, czyli wezwanie sądowe i zawiadomienie o aktach sądowych oraz ustalenie formuły wątpliwości.

WEZWANIE SĄDOWE

Jeżeli nasza skarga nie została odrzucona przewodniczący trybunału, w dekrecie przyjmującym skargę powodową, zawezwie przed sąd stronę pozwaną. W wezwaniu sądowym określa się, czy strona pozwana ma odpowiedzieć skargę powodową na piśmie lub też czy powinna się stawić w sądzie osobiście.

Adwokat kościelny ma wiele możliwości, by na tym etapie procesu aktywnie reprezentować stronę

Z praktycznego punktu widzienia jest ważne dlatego, że dla rozstrzygnięcia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa konieczne jest dookreślenie przedmiotu sporu (zob. “Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?”). Odpowiedź na skargę powodową sformułowana przez stronę lub jej adwokata kościelnego ma ponadto wartość dowodową, dzięki niej przedstawia się poglądy drugiej strony na rozpad związku.

MOŻLIWOŚĆ PROCESOWYCH DZIAŁAŃ STRONY POZWANEJ

Strona pozwana, chcąc wziąć aktywny udział w procesie, ma wiele możliwości. Może  ona stwierdzić, że informacje w skardze są poprawne, ewentualnie je dookreślić, a następnie poprzeć skargę strony powodowej. Inną możliwością jest wyrażenie sprzeciwu co do faktów zawartych w skardze powodowej i ewentualne ustosunkowanie się do przedstawionych niej informacji. Ma także prawo do sformułowania skargi wzajemnej (zob. “skarga o orzeczenie nieważności małżeństwa”).

OKREŚLENIE FORMUŁY WĄTPLIWOŚCI

Gdy żądania i odpowiedzi stron zostaną złożone do sądu wtedy sędzia dekretem określa tzw. formułę wątpliwości. Jest ona pytaniem, do którego będzie musiał ustosunkować się sąd wydając wyrok orzekający stwierdzenie nieważności małżeństwa lub wyrok stwierdzający brak podstaw do wydania takiego rozstrzygnięcia. Formuła wątpliwości dookreśla tytuł lub tytuły nieważności, w oparciu o które będzie prowadzone postępowanie sądowe. Gdy zostanie ona ustalona następuje zawiązanie sporu.

POMOC ADWOKATA KOŚCIELNEGO

Adwokat kościelny ma wiele możliwości, by na tym etapie procesu aktywnie reprezentować stronę. Najważniejszą kwestią jest sporządzanie przez adwokata kościelnego pisemnych uwag dotyczących tytułu lub tytułów nieważności, na podstawie których będzie się toczyć postępowanie. Jako prawnik, który przeprowadza ze stroną konsultację sprawy przed złożeniem skargi, adwokat kościelny na tym etapie postępowania ma największą wiedzę na temat przyczyn rozpadu małżeństwa (zob. konsultacja sprawy z adwokatem kościelnym). Dzięki temu, może on w sporządzanych pismach procesowych odpowiednio uwypuklić fakty pomocne sędziemu w ustaleniu formuły wątpliwości. W przypadku strony pozwanej adwokat kościelny może ją reprezentować w procesie poprzez sporządzenie pisemnych odpowiedzi na skargę strony powodowej, które to mogą mieć postać repliki, zarzutu lub skargi wzajemnej. Po zawiązaniu sporu pomaga zaś stronom w przygotowaniu środków dowodowych na potrzeby przeprowadzenia tzw. instrukcji sprawy.

SPIS ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH OPISOWI KOLEJNYCH ETAPÓW PROCESU O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami,  które także zostały poświęcone wyjaśnianiu zagadnień procesowych.

  1. “Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)”
  2. “Dowodzenie nieważności małżeństwa”
  3. “Dyskusja sprawy i wyrokowanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”